12. ROHM Theater Kyoto ROHM Square

13 Saishojicho, Okazaki, Sakyo Ward, Kyoto City
075-771-6051