16. Kashi Hotel

99 Suzaku Hozocho, Shimogyo Ward, Kyoto City
050-1741-0627