23. Zen House Gallery

22-16 Nishifukunokawa-cho, Sakyo-ku, Kyoto City
090-3528-0488