15. Kyoto Arts and Crafts University Kamogawa-Shichijo Gallery

Kawabata Nanajo Up, quartier Higashiyama, ville de Kyoto
075-525-1515