16. KAGANHOTEL

99 Suzaku Hozocho, quartier Shimogyo, ville de Kyoto
050-1741-0627