22. CLUB METRO

Bâtiment Ebisu BF, 82 Shimotsumicho, Kawabata Marutamachi Shimoru, quartier Sakyo, ville de Kyoto
075-752-4765