23. Zen House Gallery

22-16 Nishifukunokawa-cho, Sakyo-ku, ville de Kyoto
090-3528-0488