24. Tsubomido

90 Tanaka Kamiyagicho, quartier Sakyo, ville de Kyoto
090-4178-9725