8. The National Museum of Modern Art, Kyoto

26-1 Enshojicho, Okazaki, quartier Sakyo, ville de Kyoto
075-761-4111